2018. május 25-től kezdődően igazodunk az Európai Unió új Általános Adatvédelmi Előírásához (General Data Protection Regulation, GDPR).

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

Adatkezelési Tájékoztató

Ez a weboldal Magyarországon a magyarországi székhellyel rendelkező Vitavet Állatorvosi Rendelő - Állatpatika kezelésében működik.

Ezen tájékoztató rögzíti hogyan kezeljük és védjük azon információkat, melyeket Ön ezen weboldal használata során, illetve a promóciók, akciók és egyéb szervezett programok, valamint a Vitavet Állatorvosi Rendelő - Állatpatika valamelyik tagjával való kommunikációja során írásban és egyéb módon (pl. telefonon, vagy e-mailben, vagy egyéb elektronikus úton) részünkre rendelkezésre bocsát, vagy a Vitavet Állatorvosi Rendelő - Állatpatikával összefüggő internetes kommunikáció céljából önkéntesen nyilvánosságra hoz.

Ha Önnek bármilyen kérdése, vagy észrevétele van ezzel a tájékoztatóval kapcsolatban, mielőtt használná ezt a weboldalt, vagy valamilyen információt bocsátana a Vitavet Állatorvosi Rendelő - Állatpatika valamelyik tagjának rendelkezésére, vagy a fentiek szerint nyilvánosságra hozna, kérjük lépjen kapcsolatba velünk.

Időről időre ezen tájékoztató változhat a különböző frissítések miatt. A Vitavet Állatorvosi Rendelő - Állatpatika fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, előzetes általános értesítés nélkül módosítsa, a módosítást követő hatállyal. Erre való tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a jelen weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változások elfogadhatóságát.

(Amennyiben a tájékoztató nem jelenik meg, kérésére e-mailben megküldjük Önnek a mindenkor hatályos tájékoztató egy példányát.) Az adott információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen tájékoztatónak az információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.

Milyen információkat kapunk / gyűjtünk Ügyfeleinkről?

Általánosságban Ön használhatja ezt a weboldalt, vagy igénybe veheti szolgáltatásainkat úgy is, hogy nem ad semmilyen információt a részünkre. Ugyanakkor, bizonyos oldalakon, vagy bizonyos szolgáltatásokkal kérünk Önnel kapcsolatos adatokat, és a rendelő valamelyik tagjával való kommunikációja során is önkéntesen rendelkezésünkre bocsáthat, valamint a Vitavet Állatorvosi Rendelő - Állatpatikával összefüggő internetes kommunikáció céljából önkéntesen is nyilvánosságra hozhat ilyen adatokat.

Az információk tartalmazhatják:

az Ön nevét és kapcsolattartási adatait, ideértve például levelezési és e-mail címét, fax- és telefonszámát, egyéb internetes elérhetőségét;az Ön korát és nemét, személyes és szakmai érdeklődési körét, demográfiai adatait, és szolgáltatásainkkal kapcsolatos tapasztalatait, szolgáltatásainkkal kapcsolatos preferenciáit.

Az általunk gyűjtött információk egy része az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Adatvédelmi Törvény) szerinti Személyes Adat. Ez azt jelenti, hogy az adat kapcsolatba hozható Önnel, illetve az adat alapján az Ön személye azonosítható. Ilyen különösen az Ön neve, azonosító jele, valamint egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, Önre vonatkozó következtetés. A Személyes Adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata Önnel helyreállítható. Akkor helyreállítható Önnel a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Ezen iránymutatásban a Személyes Adat és Önnel kapcsolatos információ kifejezéseket rokonértelműként használjuk.

Miért van szükségünk az Ügyfeleinkkel kapcsolatos bizonyos információkra? 

Az Önnel kapcsolatos információkat a következő célok érdekében használjuk fel: regisztrálni Önt a weboldalunkon, vagy weboldalunk által nyújtott szolgáltatásaink nyújtása céljából (ideértve minden velünk, a szolgáltatásainkkal kapcsolatos információ keresését, vagy kérését); piacunk, ügyfeleink, és szolgáltatásaink kiértékelése és elemzése céljából (ideértve az Ön véleményének kikérését szolgáltatásainkról, valamint ügyfél igényfelmérés végzését); az általunk ajánlott helyszínek és szolgáltatások nyújtása, ellenőrzése, átdolgozása, illetve bővítése céljából; az Önnel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeink (ideértve a szolgáltatásaink Ön részére történő eladását), továbbá minden hasonló jellegű szerződéses kötelezettségeink teljesítése céljából; ingyenes nyereményjátékok, vetélkedők és promóciók szervezése céljából; amennyiben Ön nálunk, vagy egy másik üzleti partnerünkhöz tartozó társaságnál történő alkalmazása céljából adott részünkre információt, az erről való döntéshez; valaminta fentiekkel összefüggésben az Önnel való kommunikáció céljából.

Az Önnel kapcsolatos információk felhasználása szempontjából a fenti célok valamennyi, a Vitavet Állatorvosi Rendelő - Állatpatikához tartozó társaság vonatkozásában alkalmazandóak.

Kizárólag automatizált adatfeldolgozással az érintett személyes jellemzőinek értékelésén alapuló döntés meghozatalára csak akkor kerülhet sor, ha a döntést (a) valamely szerződés megkötése, vagy teljesítése során hozták, feltéve hogy azt Ön kezdeményezte, vagy (b) olyan törvény teszi lehetővé, amely az Ön jogos érdekeit biztosító intézkedéseket is megállapítja. Az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés esetén Önt kérelmére tájékoztatni fogjuk az alkalmazott módszerről és annak lényegéről, valamint az érintettnek álláspontja kifejtésére lehetőséget kell biztosítani.

Hogyan gyűjtjük az információkat?

Az Önnel kapcsolatos információkat különféle módszerekkel gyűjtjük, ideértve az alábbi eseteket:mikor a Vitavet Állatorvosi Rendelő - Állatpatika weboldalán keresztül bocsátja Ön a rendelkezésünkre;mikor Ön személyesen, telefonon, írásban, interneten keresztül, szolgáltatásaink használatával, vagy egyéb módon lép kapcsolatba velünk és információt bocsát rendelkezésünkre, vagy; az információt a Vitavet Állatorvosi Rendelő - Állatpatikával összefüggő internetes kommunikáció céljából Ön önkéntesen nyilvánosságra hozza.

Az Önnel kapcsolatos információkat együtt kezelhetjük és a fenti felhasználási célokkal összefüggésben összekapcsolhatjuk olyan adatokkal, melyeket Ön más módon biztosít számunkra, vagy melyeket harmadik féltől szerzünk be. Ezen információk tárolására sor kerülhet egyesített, illetve elkülönített adatbázisokban is.

Az Önnel kapcsolatos információt csak addig őrizzük, amíg azon cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas, amelynek elérése miatt a gyűjtésére sor került, illetve addig, amíg bármely szerződés, vagy jogszabály azt lehetővé teszi.

Nem gyűjtünk információkat szükségtelen mértékben, sem olyan információkat, melyek szükségtelenek, vagy nem alkalmasak az elérni kívánt cél megvalósításához.

Az Adatvédelmi Törvényben a Személyes Adatok kezeléséhez előírt hozzájárulást Öntől többek között az alábbi formákban szerezzük be:

elektronikus úton külön szövegben;

nyomtatott dokumentumon írásban rögzítjük, hogy a személyes adatoknak az iraton való megadásával Ön hozzájárul az adatkezeléshez;

telefonon, a beszélgetés előtt Önt tájékoztatjuk arról, hogy az ügyintézővel folytatott beszélgetés rögzítésre kerülhet és az adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulás rögzítésre kerülhet;

az információt a Vitavet Állatorvosi Rendelő - Állatpatikával összefüggő internetes kommunikáció céljából Ön önkéntesen nyilvánosságra hozza.

Névtelen információk esetén az alábbiak szerint járunk el:

Mikor Ön felkeresi ezen weboldalt, sor kerülhet olyan technikai információk automatikus gyűjtésére is, melyekből az Ön személye nem azonosítható. Például egy olyan másik weboldal neve, mely Önt erre a weboldalra irányította. Ezen információk gyűjtése segítséget nyújt számunkra a weboldalunk felhasználói által preferált keresési szokások felismerésében. Ezen információk kizárólag belsőleg kerülnek felhasználásra, amelyek alapján kutatásokat végezhetünk az Ön demográfiai adataival, illetve érdeklődésével kapcsolatban. A névtelen, vagy általános jellegű adatok, melyekből az Ön személye nem azonosítható, nem minősülnek Személyes Adatnak, így nem tartoznak ezen iránymutatás hatálya alá.

Az Ügyfeleinkkel kapcsolatos információkat nem tesszük hozzáférhetővé!

Az Önnel kapcsolatos Személyes Adatokat az Ön engedélye nélkül nem tesszük hozzáférhetővé harmadik fél részére, kivéve:

abban az esetben, ha alkalmazottaink, a Vitavet Állatorvosi Rendelő - Állatpatika tagjai, munkatársaink, szállítóink, illetve kereskedelmi partnereink részéről az adatkezelés céljával összefüggően végrehajtandó feladatok teljesítése miatt az szükséges (ideértve az értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat) az értékesítésben történő segítségnyújtást, piackutatást, ügyfelek részére nyújtandó szolgáltatásokat;

számlakezelést, az Ön részére biztosítandó termékek és szolgáltatások nyújtását és ellenőrzését, nyereményjátékokat, vetélkedőket, illetve promóciós célokat);

abban az esetben, ha az Önnel kapcsolatos információ más cégekkel, pénzügyi szervezetekkel, vagy állami szervekkel történő közlése (jogszabályban meghatározottak szerint) bűnmegelőzési, illetve fogyasztóvédelmi okokból szükséges vagy kívánatos;

amennyiben jogszabály előírja, vagy lehetővé teszi.

Abban az esetben, ha az Ön Személyes Adatát gondosan kiválasztott harmadik féllel (ideértve a Vitavet Állatorvosi Rendelő - Állatpatika Partneri hálózatának tagjait), vagy a fenti felsorolásban szereplő harmadik féllel megosztjuk, minden esetben eleget teszünk az adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírásoknak, szükség esetén a harmadik féllel kötött szerződéses rendelkezések útján biztosítva, hogy a harmadik fél:

ne használhassa fel az Ön Személyes Adatát az általunk megjelöltektől, illetve a jelen iránymutatásban foglaltaktól eltérő célokra, és;

megfelelő biztonsági intézkedéseket tegyen annak érdekében, hogy megvédje az Ön Személyes Adatát különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Mi minden szükséges óvintézkedést megteszünk annak biztosítása érdekében, hogy azon alkalmazottaink, akik hozzáférhetnek az Önnel kapcsolatos információkhoz, megfelelő oktatásban részesülnek és így az információt a jelen iránymutatással, illetve az adatvédelmi jogszabályokban foglalt kötelezettségekkel összhangban tudják kezelni. Azon alkalmazottainkat, akik ezen kötelezettségüket nem megfelelően teljesítik, szükség esetén fegyelmi felelősségre vonjuk.

Előnyök az Ügyfeleink számára

1. Közvetlen értékesítés

Az általunk kezelt, Önnel kapcsolatos adatok felhasználhatók arra, hogy azok segítségével tájékoztassuk Önt szolgáltatásainkról, promóciónkról és különleges ajánlatainkról, illetve minden olyan információról, amelyek véleményünk szerint az Ön érdeklődésére tarthat számot.

Ezen információkat a következőképpen juttathatjuk el Önhöz:

email;

telefon (ideértve az automatizált hívásokat, melynek során előre rögzített értékesítési anyagot közlünk Önnel telefon útján);

szöveges SMS üzenet és / vagy bármely más elektronikus üzenetküldési forma (ideértve az MMS üzenetet, képüzenetet, videóüzenetet; következő generációs üzenetet);

postai úton;

faxon;

közösségi webszolgáltatás útján;

egyéb, a fentiekben nem említett mobiltelefonos közlés útján; illetve;

bármely más módon, mely időről időre előtérbe kerül.

2. A közvetlen értékesítés előnyei

Bármikor lehetőséget biztosítunk arra, hogy korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen tudomásunkra hozhassa, ha Ön nem kívánja, hogy akár mi, akár harmadik fél felhasználhassa (ideértve kereskedelmi partnereinket is) ezen információkat közvetlen értékesítési célokra. Ezen információkat kizárólag értékesítési célokra használjuk fel kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik.

Amennyiben az Ön hozzájárulása szükséges Személyes Adatainak kezeléséhez, az adott információt kérő oldalon az erre vonatkozó hozzájárulás mező feltüntetésével fogjuk azt kérni a véglegesítés (pl. Feliratkozás) előtt. A megjelölendő hozzájárulás mező vonatkozhat különböző jellegű információk, illetve értékesítési célok szempontjából egyszerre többfélére is.

Előfordulhat, hogy az adatkezelés során úgynevezett "hallgatólagos beleegyezésre" támaszkodunk, de csak azokban az esetekben, ha azt jogszabály lehetővé teszi. Amennyiben a "hallgatólagos beleegyezésen" alapuló megközelítést alkalmazzuk, a jogszabályoknak megfelelően minden értékesítési jellegű üzenetünkben biztosítani fogunk olyan visszajelzési lehetőséget, amely alapján Ön visszautasíthatja a további ilyen jellegű üzenetküldést. Például egy SMS üzenetben megadjuk azt a parancsszöveget, amelyet egy megadott telefonszámra, vagy e-mailben a megadott email címre elküldve jelezheti felénk a "hozzájárulás megtagadását" a továbbiakra nézve.

Ön akár megadta a "hozzájárulását", akár engedélyezett a "hallgatólagos beleegyezés" alkalmazása, akár küldhetünk Önnek közvetlen értékesítési ajánlatot, akár nem, mindenképpen az Ön elvárásainak megfelelően fogunk eljárni.

A közvetlen értékesítéssel kapcsolatban Ön bármikor felülvizsgálhatja korábbi álláspontját (ahogy az fentebb meghatározásra került), és korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen közölheti azt velünk, kapcsolatba lépve a következő elérhetőségünkön: Vitavet Állatorvosi Rendelő - Állatpatika | 8840 Csurgó, Petőfi tér 22. | 7500 Nagyatád, Szabadság utca 3.; info@allatorvoscsurgo.com.

Továbbá, ha Ön közvetlen értékesítési jellegű anyagot kap tőlünk e-mailben, vagy SMS útján, mind az e-mailben, mind az SMS-ben emlékeztetni fogjuk Önt arra, hogy bármikor lehetősége van korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen álláspontjának megváltoztatására. Amennyiben Ön megváltoztatja korábbi álláspontját, az Ön Személyes Adata az Ön ilyen irányú döntése esetén töröljük adatbázisainkból.

Az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően Önnek joga van bármikor tájékoztatást kérni Személyes Adatainak kezeléséről. A tájékoztatás ingyenes. Az Ön ilyen jellegű kérését annak benyújtásától számított 30 napon belül teljesítjük. Amennyiben Ön Személyes Adatai kezelésével kapcsolatos kéréssel kíván hozzánk fordulni, kérjük lépjen kapcsolatba velünk a KAPCSOLAT pontban feltüntetett elérhetőségünkön.

Kérjük, segítsen bennünket abban, hogy az Önnel kapcsolatos információ pontos, teljes és naprakész legyen. Amennyiben Ön úgy találja, hogy bármely, általunk kezelt, Önnel kapcsolatos információ helytelen vagy hiányos, kérjük lépjen kapcsolatba velünk a fent említett elérhetőségen. Bármely ilyen információt a lehető legrövidebb időn belül kijavítunk, illetve frissítünk.

Önnek jogában áll továbbá a jelen tájékoztatóban meghatározott elérhetőségeken tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről;

kérni adatainak helyesbítését, illetve "a kötelező adatkezelés kivételével" törlését vagy zárolását;

az Adatvédelmi Törvényben meghatározott esetben tiltakozhat Személyes Adatai kezelése ellen;

jogainak megsértése esetén, valamint az Adatvédelmi Törvényben meghatározott esetben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz és bírósághoz fordulni;

és követelni az adatai jogellenes kezelésével kapcsolatos, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével összefüggő Önnek okozott kár megtérítését.

Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az Adatvédelmi Törvény 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák. Felhívjuk figyelmét, hogy egyes esetekben, a jelen tájékoztatóban meghatározott adatfelhasználásokkal összefüggésben a személyes adatokat az adatkezelő az Adatvédelmi Törvény 6. § (5) alapján is kezelheti. Ez azt jelenti, hogy a személyes adatok kezelésére az adatkezelőre vonatkozó egyes jogi kötelezettségek teljesítése céljából, valamint az adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükség lehet. Ezen esetekben a személyes adatok az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhetők. Az adatkezelő elérhetőségein ezzel kapcsolatban további információt kérhet.

Az Önnel kapcsolatos információ védelme érdekében:

Kötelességünk biztosítani az Önnel kapcsolatos információk védelmét. Abból a célból, hogy megvédjük az Ön Személyes Adatát különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen, ésszerű fizikai, elektronikus és igazgatási eljárásokat foganatosítottunk. Ezen tevékenységünk során különös tekintettel vagyunk arra, hogy az Ön Személyes Adatának kezelése során megakadályozzunk minden jogellenes, illetve illetéktelen eljárást. Mindezen intézkedések ellenére az Ön információjának biztonságát teljes mértékben nem tudjuk garantálni.

Az Ön információinak biztonságát a következő eszközökkel védjük:

kódolás használatával, ahol ez lehetséges;

jelszavas védelem használatával, ahol ez alkalmazható;

és az információkhoz való hozzáférés korlátozásával (például csak azon alkalmazottaink férhetnek hozzá, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges).

Kapcsolat

Ez a weboldal tartalmazhat kapcsolódási lehetőséget más, általunk nem ellenőrzött weboldalakra, és más, általunk nem ellenőrzött weboldalak is adhatnak ilyen lehetőséget erre a honlapra. Bár mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy csak olyan weboldalakra biztosítsunk kapcsolódási lehetőséget, ahol a mi biztonsági és titoktartási iránymutatásunkkal megegyező szintű védelem létezik, amennyiben Ön elhagyja ezt a honlapot, nem tudunk felelősséget vállalni semmi olyan információ biztonságáért, melyet Ön más oldalakon ad meg. Ajánlott körültekintően és a titoktartási dokumentumok áttanulmányozásával eljárni a kérdéses weboldalakon!

ADATKEZELÉS, A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A Vitavet Állatorvosi Rendelő - Állatpatika a Ügyfelei adatait az adatvédelemre vonatkozó mindenkor érvényes törvényi előírások betartásával kezeli, tárolja és dolgozza fel. Az erre vonatkozó szabályok a jelen Adatvédelmi szabályzatban olvashatók, amely az adatkezelési módszerek mellett az adatvédelemre és személyes adatok biztonságos kezelésre vonatkozó intézkedéseket is rögzít. Adatvédelmi szabályzatunk az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban 1981, január 28-án kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló, név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX tv. rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

2. SZEMÉLYES ADATOK FELVÉTELE, FELHASZNÁLÁSA, KEZELÉSE

A Vitavet Állatorvosi Rendelő - Állatpatika kizárólag olyan személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésére. Ezen adatokra (különösképpen az alábbi adatokra: név, cím, telefonszám, E-mail cím) az Ön részére nyújtott szolgáltatásaink biztosításához (és fejlesztéséhez), továbbá jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott célok elérésére van szükségünk. Adatai megadásával Ön kifejezetten hozzájárul azok fenti célok érdekében történő felhasználásához. A Vitavet Állatorvosi Rendelő - Állatpatika a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően, csak addig tárolja az Ön személyes adatait, amíg a meghatározott célok megvalósítása érdekében indokolt, illetve ameddig Ön az adatok kezeléséhez való hozzájárulást vissza nem vonja. A Vitavet Állatorvosi Rendelő - Állatpatika az Ön személyes adatait semmilyen esetben sem adja át, továbbítja, illetve teszi nyilvánossá az adatfeldolgozással megbízott cégen kívül harmadik személynek, kivéve, ha erre jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi.

3. A TÁJÉKOZTATÓBAN HASZNÁLT SAJÁTOS KIFEJEZÉSEK TÖRVÉNYI DEFINÍCIÓI

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat ? különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is az adatok feldolgozását végzi;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

4. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

A Vitavet Állatorvosi Rendelő - Állatpatika mindent megtesz, hogy az Ön által szolgáltatott adatokat a lehető legnagyobb biztonsággal kezelje, hogy azok ne jussanak illetéktelen harmadik személyek tudomására. Személyes adataihoz csak a Vitavet Állatorvosi Rendelő - Állatpatika azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek feladatuk ellátásához ez szükséges. Interneten gyűjtött adatai védelmében az Vitavet Állatorvosi Rendelő - Állatpatika mindent elkövet az adatok biztonságos kezelése érdekében.

5. SZEMÉLYES ADATOK MÓDOSÍTÁSA, FRISSÍTÉSE ÉS TÖRLÉSE

Ön bármikor kérhet felvilágosítást a Vitavet Állatorvosi Rendelő - Állatpatika által kezelt adatairól. Szükség esetén aktualizálhatja őket, illetve bármikor indoklás és korlátozás nélkül ingyenesen kérheti azok módosítását, továbbá azok Vitavet Állatorvosi Rendelő - Állatpatika adatbázisából való törlését postai úton a következő címre küldve: Vitavet Állatorvosi Rendelő - Állatpatika. 7500 Nagyatád, Szabadság utca 3., valamint a info@allatorvoscsurgo.com email címen.

6. SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA KÜLFÖLDRE

A Vitavet Állatorvosi Rendelő - Állatpatika az adatok külföldre történő továbbításakor is megteszi a megfelelő intézkedéseket az Ön személyes adatainak biztonságos kezelése érdekében. Ön adatai megadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelve külföldre továbbítsuk. Az 5. pontban felsorolt jogok természetesen Önt a külföldre továbbított adatok vonatkozásában is megilletik.

7. DIREKT MARKETING

A Vitavet Állatorvosi Rendelő - Állatpatika nem küld kéretlen levelet látogatóinak. A kifejezett hozzájárulásával Ön beleegyezett abba, hogy adatai az Vitavet Állatorvosi Rendelő - Állatpatika adatbázisába kerüljenek, és azokat Vitavet Állatorvosi Rendelő - Állatpatika a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából minden további engedélyezés nélkül felhasználhassa. Hozzájárulása megadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Vitavet Állatorvosi Rendelő - Állatpatika közvetlen üzletszerzés céljából postai, illetve elektronikus úton (E-mail, SMS, MMS) reklámot továbbítson, valamint hogy adatait közvélemény- és piackutatás céljából saját szolgáltatásának fejlesztése érdekében felhasználja. Az adatszolgáltatás önkéntes, és megfelelő jogi tájékoztatás birtokában történik. Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt adatairól bármikor tájékoztatást kérjen, illetve hogy adatai módosítását, törlését, valamint hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül ingyenesen visszavonja az Vitavet Állatorvosi Rendelő - Állatpatika postafiók címére postai úton vagy személyesen, illetve a info@allatorvoscsurgo.com e-mail címre küldött bejelentéssel.

8. KISKORÚAK VÉDELME

A Vitavet Állatorvosi Rendelő - Állatpatika kiemelten fontosnak tartja a gyermekek személyes adatainak védelmét, és az ahhoz fűződő jogok tiszteletben tartását. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen látogató nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes látogató a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú látogató önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

9. COOKIE-K

A weboldalainkon gyűjtött személyes adatok mellett előfordulhat, hogy személyes adatnak nem minősülő információt, adatot, véleményt kérünk Öntől, melyhez személyes adatainak megadása nem szükséges. A személyes adatnak nem minősülő adat megadásával Ön hozzájárul a Vitavet Állatorvosi Rendelő - Állatpatika weboldal tartalmának fejlesztéséhez, valamint ahhoz, hogy jobban megértsük látogatóink weboldal-látogatási szokásait. Az Vitavet Állatorvosi Rendelő - Állatpatika a profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez, például a böngésző típusa, a belépés dátuma és ideje stb., úgynevezett cookie-kat használ. A cookie-k olyan adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról az Ön számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal meglátogatásával, és amelyek az oldal látogatásához szükségesek. Önmagukban nem használhatók fel a látogató személyazonosságának beazonosítására.

10. AZ ADATKEZELÉSÉRT FELELŐS:

Név: Vitavet Állatorvosi Rendelő - Állatpatika

Székhely: Magyarország, 7500 Nagyatád Szabadság utca 3.

Adószám: 51303002-2-34

Nyilvántartási szám: 36723322